El Maresme

Principals jaciments al Maresme

Localització

Durant els segles II i I a.C els colons romans comencen a construir vil·les per tot el territori Laietà. L'any 50 a.C. es funda la ciutat romana d'Iluro (l'actual Mataró). La via romana més important era la que anava de Roma a Cadis i que passava, seguint la costa, per la nostra comarca, la troballa d'un mil·liari a Vilassar de Mar i a Caldes així ho confirma.

La riera d'Argentona

La riera d'Argentona va constituir en època romana un important eix vertebrador de l'organització del territori del Maresme central. Clicant riera d'Argentona podreu saber on són les restes arqueològiques a l'entorn de la riera d'Argentona

El mil·liari de Vilassar de Mar

Les vies de comunicació també tingueren un paper important, tant militarment com econòmica, i en el cas del Maresme, el territori estava força ben bastit en aquest aspecte.


Per assenyala la distància, a la vora de les calçades cada mil passos (equival a una distància d’ aproximadament 1.481 metres) es posava un mil·liari una columna cilíndrica o oval. La major part dels mil·liaris portaven inscripcions gravades directament, depenent de la importància de la calçada o de la proximitat o allunyament de Roma, o de les ciutats d'origen i destinació.

Horta Ferrerons. Pineda

Cabrera de Mar

Cabrera de Mar ,una ciutat romana d’època republicana, juntament amb Empúries i Tarraco, serien les tres localitats clau des d’on es va iniciar la romanització del territori català. Aquesta romanització comportava també l’explotació dels recursos, centrada en el conreu de la vinya i la producció vinícola.

Torre Llauder. Mataró

La vil·la romana va ser construïda en època de l'emperador August, i patí importants remodelacions en temps posteriors.

Clicant torre Llauder podreu fer una visita virtual

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)