AGENTS DE FORMACIÓ DEL RELLEU II

Els agents geològics esterns són un conjunt de fenòmens capaços de produir canvis sobre la superfície del nostre planeta. Ens referim a l'aigua en els seus tres estats: sòlid, líquid i vapor, al vent, temperatura, gasos atmosfèrics i els èssers vius. Són els agents externs  que s'encarreguen de donar forma al relleu i fan que el paisatge no sigui estàtic, aconseguint així, tot tipus de modelats diferents, des d'altes i escarpades muntanyes fins a enormes deserts de sorra.

Els processos geològics són les manifestacions del dinamisme extern:  meteorització, erosió, transport i sedimentació.

 

Agents geològics

L'aigua

L’aigua és l'agent geològic més important. Hi podem distingir : aigües dolces o continentals i les aigües salades o marines.

Aigües dolces o continentals

  • Les aigües de pluja que produeixen una acció erosiva en caure sobre la superfície terrestre. El seu efecte depèn d'una sèrie de factors com la natura dels materials de la superfície (granit, calcària, argila, etc), el relleu (major o menor pendent), la intensitat de la mateixa pluja etc.
  • Les aigües salvatges o de torrentera: procedeixen de l'aigua de pluja o del desglaç i discorren sense llit definit cap a les valls. Tenen un gran poder erosiu i són responsables de catàstrofes naturals, com el cas de les inundacions als països mediterranis.
  • Els torrents: aquests ja presenten un principi de canalització de les aigües salvatges, així com de separació dels tres processos- erosió, transport i sedimentació. Són cursos d'aigua intermitents que apareixen després de les pluges o del desglaç.
  • Els rius: les aigües circulen per un canal definit. Són formes més estables on predomina el transport encara que al seu curs alt hi ha una erosió mecànica i al curs baix predomina la sedimentació.
  • Les aigües subterrànies que s'infiltren sota terra a través de les roques permeables realitzen una acció erosiva, de transport i de sedimentació i precipitació (estalactites i estalagmites).
  • El gel: és aigua en estat sòlid. A més de l'acció de fusió-solidificació té una important acció d'erosió i transport en les zones on les condicions climàtiques permeten la seva existència (glaceres)

Les aigües salades o marines

Formen el mars i oceans. Representen la immensa majoria de l'aigua en la Terra. Realitzen una acció erosiva i mecànica (ones). També realitzen un transport i distribució de materials i, per últim, constitueixen el punt on s'acumulen definitivament la pràctica totalitat dels sediments originats a les zones continentals.

 

Els èssers vius

L’activitat biològica és un agent geològic prou actiu. Els vegetals acceleren els processos erosius (pressió de les arrels) i també participen en la seva prevenció (la coberta vegetal és un factor que minva l'acció erosiva de les aigües salvatges

Processos geològics

Els processos geològics són les manifestacions del dinamisme extern:  meteorització, erosió, transport i sedimentació.

 

  • La  meteorització el procés per mitjà del qual les roques es fragmenten i es descomponen pel fet d'estar constantment exposades als agents atmosfèrics. La principal característica d'aquest procés és que afecta a les roques in situ.
  • L’erosió és desgast i remoció de partícules minerals de la superfície de les roques pel pas de l'aigua, vent, gel o per l’impacta dels fragments que hi transporten. Els materials meteoritzats no resten gairebé mai al lloc d'origen, ja que són transportats pels agents geològics externs. Durant el transport, es produeix erosió, tant al terreny sobre el qual discorre l'agent, com als fragments que són transportats.
  • El transport és el procés que duen els agents geològics després de l'erosió del relleu. Els fragments arrencats són partícules que poden ser transportades de moltes maneres en funció de la intensitat de l'agent i de la seua grandària.
  • La sedimentació és l'acumulació dels materials procedents de l'erosió, en cessar la capacitat de transport de l'agent.

Activitats

-Clicant els números podràs fer una autoavaluació, comprovant quan saps d’aquesta unitat.

1, 2, 3


-Copia les preguntes o descarrega el pdf

activitats agents.pdf
Documento Adobe Acrobat 116.8 KB

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)